مشکل نصب floodlight

| پرسیده شده در  2 سال قبل

در نصب floodlight در قسمتهای زیر :

git submodule init git submodule update

هیچ اتفاقی نمی افتد و برای ant هم سیستم error میگیره

مشکل نصب floodlight
امتیاز دهید

1 پاسخ
بهترین پاسخ
aqetexitwc پاسخ داده شده در 2 سال قبل
update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_92/bin/java 2000 update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk1.8.0_92/bin/javac 2000
امتیاز دهید

kardar پاسخ داده شده در 2 سال قبل

باز همون error رو میده!

zk@ubuntu:~/floodlight$ ant Error: JAVA_HOME is not defined correctly. We cannot execute /usr/local/java/jdk1.8.0_92/bin/java
saeedmehmandoust پاسخ داده شده در 2 سال قبل

لطفاً خروجی دستور echo $JAVA_HOME رو بدید..

kardar پاسخ داده شده در 2 سال قبل

/usr/local/java/jdk1.8.0_92 [ATTACH=CONFIG]100[/ATTACH]

saeedmehmandoust پاسخ داده شده در 2 سال قبل

یک بار این رو هم بزنید: source /etc/environment

kardar پاسخ داده شده در 2 سال قبل

بعد از زدن این دستور :

source /etc/environment

اتفاق خاصی نمی افته ولی بعدش که ant رو می زنم: اینارو میاره:

Buildfile: /home/zk/floodlight/build.xml [taskdef] Could not load definitions from resource tasks.properties. It could not be found. init: [mkdir] Created dir: /home/zk/floodlight/target/bin [mkdir] Created dir: /home/zk/floodlight/target/bin-test [mkdir] Created dir: /home/zk/floodlight/target/lib [mkdir] Created dir: /home/zk/floodlight/target/test compile: [javac] Compiling 536 source files to /home/zk/floodlight/target/bin [javac] Note: Some input files use or override a deprecated API. [javac] Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. [javac] Note: Some input files use unchecked or unsafe operations. [javac] Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details. [copy] Copying 850 files to /home/zk/floodlight/target/bin compile-test: [javac] Compiling 87 source files to /home/zk/floodlight/target/bin-test dist: [echo] Setting Floodlight version: 1.2-SNAPSHOT [echo] Setting Floodlight name: floodlight [jar] Building jar: /home/zk/floodlight/target/floodlight.jar [jar] Building jar: /home/zk/floodlight/target/floodlight-test.jar BUILD SUCCESSFUL Total time: 2 minutes 21 seconds

 دستور

 sudo apt-get remove openvswitch-testcontroller
 zk@ubuntu:~/floodlight$ sudo apt-get remove openvswitch-testcontroller 
Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done 
E: Unable to locate package openvswitch-testcontroller
saeedmehmandoust پاسخ داده شده در 2 سال قبل

اون دستور درست اجرا شده که خروجی نداره .در ضمن build هم درست انجام شده. مشکل شما تو پاک کردن openvswitch-testcontroller هست. شاید قبلاً پاکش کردید. از این طریق هم می تونید disable کنیدش:

 root@mininet-vm# /etc/init.d/openvswitch-controller stop root@mininet-vm# update-rc.d openvswitch-controller disable

با این دستور هم چک کنید آخرین نسخه openvswitch رو نصب داشته باشید:

 root@mininet-vm# ovs-vsctl show