فرهنگ لغت شبکه نرم افزار محور

انگلیسیمعادل فارسی
overloadاضافه بار
redundancyافزونگی
reliabilityقابلیت اطمینان
dedicatedاختصاصی
actionاقدام
APIرابط برنامه نویسی کاربردی
Centralized Viewدید مرکزی
configurationپیکربندی
control planeصفحه کنترل
data center networkشبکه مرکز داده
data planeصفحه داده
Denial of Serviceجلوگیری از سرویس
deviceدستگاه
encapsulationبسته بندی، کپسوله سازی، مخفی سازی، لفافه بندی
fieldفیلد
flowجریان
flow entryمدخل جریان
flow tableجدول جریان
Forwarding Elementsتجهیزات روانه‌سازی، تجهیزات هدایت
Global View of the Networkدید کلی شبکه
Hard Timeoutزمان‎سنج سخت
headerسرآیند
Heterogeneous ناهمگن
hostمیزبان
hybridمرکب
Idle Timeoutزمان‏‌سنج زمان بیکاری
instructionدستورالعمل
IP Subnetزیرشبکه IP
loadبار
Logical Networkشبکه منطقی
Match Fieldفیلد انطباق
meta dataفراداده
Middlebox Appliancesجعبه‌های میانی
north-bound interfaceواسط شمالی
payloadبدنه
Physical Networkشبکه فیزیکی
pipelineخط لوله
portدرگاه
Proactive غیرانفعالی، غیرواکنشی
programmabilityبرنامه پذیری، قابلیت برنامه پذیری
providerفراهم کننده
reactiveانفعالی، واکنشی
reconfigurationپیکربندی مجدد، بازپیکربندی
Response Timeزمان پاسخ
routerمسیریاب
Sequence Numberشماره توالی
Single Point of Failureتک نقطه شکست
Software Defined Networkingشبکه نرم افزار محور
South Interface Protocolپروتکل واسط جنوبی
south-bound interfaceواسط جنوبی
switchسوئیچ، راه یاب
Symmetricمتقارن
Three-Way Handshakeدست تکانی سه مرحله‌ای
Throughputگذردهی
Traffic Splittingتقسیم ترافیک
vendorفروشنده
workloadبار کاری
policyسیاست
replicaجایگزین
dispatcherاعزام کننده
round robinنوبت چرخشی
jitterلرزش، نرخ تغییر
OpenFlowاوپن‌فلو

(2) دیدگاه

 • نفیسه دانشگر
  نفیسه دانشگر پاسخ

  load=بار
  workload=بار کاری
  programmability=برنامه بذیری – قابلیت برنامه ریزی
  configuration= بیکربندی
  reconfiguration= بیکربندی مجددs
  data center network= شبکه مرکز داده
  vendors= فروشندگان
  providers= فراهم کنندگان
  encapsulation= بسته بندی
  Device= دستگاه

   
  8 تیر 1396 در 9:46 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *