شناسایی حملات دیداس با خوشه بندی

sirud12345 | پرسیده شده در  5 ماه قبل

آیا میتوان از الگوریتم های خوشه بندی (leach,k-means) برای شناسایی حملات دیداس در Sdn استفاده کرد؟

شناسایی حملات دیداس با خوشه بندی
امتیاز دهید